โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างเช็คด่วน อัพเดทเอกสารโอนที่ดินในปี 2567

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างมาเก็บข้อมูลกัน

การโอนที่ดินนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่คุ้นเคยสำหรับทุกคน มาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นมากที่สุด นอกจากนี้เรื่องของการโอนที่ดินซื้อขายยังมีค่าธรรมเนียมที่ควรรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง มาเก็บข้อมูลให้แน่นก่อนเริ่มทำการการโอนที่ดินกันดีกว่า

 

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสําหรับคนไทย

การถือครองที่ดินสําหรับคนไทยนั้นต้องใช้อะไรในการโอนที่ดินใช้เอกส ารอะไรบ้าง เราลองมาเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อให้พร้อมสําหรับโอนที่ดด๋ ��นกันดีกว่า ซึ่งเอกสารเหล่านี้ใช้ในกรณีของบุคคลธรรมดา แม้ว่าจะเอกุบ �ารโอนที่ดินให้ลูกก็ต้องเตรียมเอกสารผู้โอน ผู้รับโอน เช่นเดียวกัน

  • เอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ
    – บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมสําเนา

– ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ พร้อมสำเนา

– เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

– บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

– ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

– เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

– สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้ซื้อ (กรณีหย่าให้เตรียมสำเนาใบจดทะเบียนหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตร)

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

  • สำหรับผู้ขาย

เอกสารโอนที่ดินต้องใช้โฉนดตัวจริง

– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย พร้อมสำเนา

– ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ขาย พร้อมสำเนา

– เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

– บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

– ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

– เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

– สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้ซื้อ (กรณีหย่าให้เตรียมสำเนาใบจดทะเบียนหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตร)

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสําหรับคนต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาตินั้นจะถือครองได้เพียงห้องชุดเท่านั้น ยังไม่สามารถที่จะซื้อที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับชาวต่างชาติมาตรวจสอบไปพร้อมกันได้เลย

  • เอกสารโอนที่ดินสําหรับผู้ซื้อต่างชาติใช้อะไรบ้าง

– บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

– เอกสารใบอนุญาตทํางาน (work permit) พร้อมสําเนา (ถ้ามี)

– ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา 

– บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาของคู่สมรส (ถ้ามี)

– สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

– เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี)

– เงินสดหรือแคชเชียร์เช็คตามราคาซื้อขายที่ตกลง

– เอกสารยืนยันการโอนเงินจากต่างประเทศ (FET หรือ Credit Advice)

  • ผู้ขายต่างชาติโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567

– โฉนดตัวจริง

– บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

– เอกสารใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

– ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)

– บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาของคู่สมรส (ถ้ามี)

– สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

– เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี)

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

– ใบปลอดหนี้ (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด)

– เอกสารแสดงสัดส่วนพื้นที่ในโครงการที่ชาวต่างชาติครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ Foreigner Quota (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ)

 

ถ้าต้องการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างในกรณีออนไลน์

สำหรับการโอนที่ดินออนไลน์เลยนั้นยังไม่มีให้บริการ แต่คุณสามารถจองคิวเพื่อไปจดทะเบียนที่ดินแบบออนไลน์ได้ และโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างใช้มาเช็คกัน

  1. ดาวน์โหลดแอปฯ e-QLands
  2. เมื่อติดตั้งเสร็จสามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนกันได้เลย
  3. ระบุสาขาที่ต้องการจอง พร้อมทั้งวันที่สะดวก ตรวจสอบข้อมูลพร้อมกดยืนยัน
  4. เมื่อถึงวันนัดสามารถเดินทางไปที่สาขาที่จองไว้ได้เลย

เรื่องของการโอนที่ดินนั้นต้องผ่านหลายขั้นตอน การรู้ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสบายในการโอนได้ดี ดังนั้นใครกำลังมีแนวโน้มจะโอนที่ดินลองเตรียมเอกสารเบื้องต้นเอาไว้ และจองคิวผ่านทางแอปฯ กันได้เลย

Scroll to Top