LIFESTYLE

Thailand Sustainable Development Sourcebook หนังสือดีที่ต้องอ่าน

Date: 2016-05-18 18:44:06

รวบรวมแนวคิดและตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย มูลนิธิมั่นพัฒนา

Thailand Sustainable Development Sourcebook หนังสือดีที่ต้องอ่าน


สำนักพิมพ์ :
เอดิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิมั่นพัฒนา
จำนวน : 416 หน้า 
ราคา : 1,750 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนที่ผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้น 62 บทความ ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของไทย ซึ่งเขียนและตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้สื่อข่าวที่รู้จักประเทศไทย และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 70 คน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าคืออะไร ส่วนที่ 2 กล่าวถึงปัญหาที่มีอยู่จริงอย่างชัดเจน ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และวัฒนธรรม ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะกล่าวถึงบทบาทของปัจเจกชน ชุมชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐ แม้เนื้อหาจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็อ่านเข้าใจได้ง่าย และนำเสนอได้น่าสนใจ มีทั้งบทสัมภาษณ์ กรณีศึกษาเกือบ 100 ตัวอย่าง และข้อมูลต่างๆ รวมถึงบอกวิธีที่ผู้อ่านสามารถนำหลักความยั่งยืนไปใช้ในบ้าน และที่ทำงาน นำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย และมีภาพกราฟิกประกอบกว่า 120 ภาพ 
หนังสือไม่ได้เหมาะกับซีอีโอ ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคนที่ใส่ใจอนาคตของประเทศไทยและโลกของเรา!

Rating : 5/5

UPDATE